S hrambo predmetov pri Podjetju se Uporabnik strinja s temi Pogoji in določili hrambe plemenitih kovin. 

 

Splošne informacije 

Saiva d.o.o. (v nadaljevanju »Podjetje«), Savska cesta 41/13, 10000 Zagreb, OIB 82703642024, zagotavlja storitve hrambe plemenitih kovin. 

Uporabnik je oseba, ki uporablja storitev Podjetja za hrambo plemenitih kovin.

Kot Ponudnik sefa lahko nastopa banka, podjetje ali druga institucija, pri kateri Podjetje izvaja storitev najema sefa za hrambo predmetov.

Kot Predmet hrambe lahko nastopa zlato v palicah in/ali kovancih, srebro v palicah in/ali kovancih, palice in kovanci iz platine in paladija. 

 

Mesto hrambe

Plemenite kovine so iz varnostnih razlogov shranjene v sefih Podjetja na neznanih lokacijah.

Podjetje bo vpeljalo vse potrebne ukrepe za zaščito imetja Uporabnika, ki je shranjeno v sefu. Podjetje bo opravilo tudi vse preglede, na podlagi katerih bo lahko zagotovilo in potrdilo dober ugled Ponudnika sefa in sprejelo vse ukrepe, s katerimi bo zagotovilo varnost prostora hrambe in kakovost sefov, ki bo v skladu s standardom industrije. Podjetje je lahko omejeno s Pogoji in določili Ponudnika sefa. Podjetje ne odgovarja za shranjene predmete v primeru kraje, vloma ali ropa na lokaciji Ponudnika sefa. 

 

Hramba predmeta

Za hrambo predmetov pri Podjetju Uporabnik prejme Zapisnik o prevzemu plemenitih kovin v hrambo v sefu, ki vsebuje ime shranjenih predmetov, vrsto plemenite kovine, njihovo težo, ime talilnice in podpis pooblaščenega zastopnika Podjetja, ki je prevzel navedeno blago.

Hramba ni mogoča za predmete, ki ne ustrezajo opisu Predmeta hrambe, razvidnih v splošnih informacijah teh Pogojev in določil.

Shranjeni predmeti morajo biti v lasti Uporabnika. 

Uporabnik lahko za dvig shranjenih predmetov pooblasti največ dve osebi. 

 

Dvig shranjenih predmetov 

Ko se Uporabnik odloči za dvig predmetov, shranjenih v varnem sefu, se mu predajo predmeti oz. elementi istih specifikacij, ki so bili v skladu z Zapisnikom o prevzemu predmeta prevzeti v varno hrambo.  

Primopredaja oz. dvig shranjenih plemenitih kovin se vselej opravi po predhodnem dogovoru in na termin, ki ga je potrebno iz varnostnih razlogov in organizacije prevoza dogovoriti vsaj 24 ur vnaprej. 

Če se Uporabnik odloči, da želi shranjene predmete dobiti dostavljene na domači naslov, je dolžan poravnati stroške dostave. Po prejemu plačila bo Podjetje blago odposlalo v najkrajšem možnem času. 

Podjetje si pridržuje pravico, da odloži primopredajo shranjenih predmetov, če ne more zagotoviti varnega prevoza na dogovorjeno lokacijo predaje ali, če je iz tehničnih razlogov ogrožena lokacija primopredaje (izpad električne energije, okvara alarmnega sistema, okvara video nadzora itd.).

Uporabnik se strinja, da Podjetje ne more biti odgovorno za varnost in dostop do shranjenih plemenitih kovin, če pride do vojne, naravnih nesreč, organiziranega ropa, začasne nezmožnosti dostopa do sefa, nesreče ali katerega koli drugega dogodka, ki se nahaja izven neposrednega nadzora Podjetja.

Podjetje bo shranjene predmete predalo le Uporabniku ali njegovemu pooblaščencu. 

V primeru smrti Uporabnika bo Podjetje shranjene predmete predalo zakonitemu dediču na podlagi Sklepa o dedovanju. 

 

Odkup predmetov v hrambi

Uporabnik lahko s priporočeno pošto Podjetju izstavi pisno navodilo o odkupu vseh ali posameznih predmetov v hrambi. V tem primeru bo Podjetje uporabniku poslalo predlog Potrdila o odkupu z navedenimi cenami. Predlog potrdila o nakupu ima vselej kratek rok veljavnosti zaradi cene, ki je vezana na spot cene plemenitih kovin. 

Izplačila Podjetja se vršijo izključno na bančni račun Uporabnika. Za ugotovitev dejanskega lastnika bančnega računa je Uporabnik dolžan predložiti kopijo potrdila o lastništvu bančnega računa (npr. izpisek bančnega računa, kopijo bančne kartice, vezane na dotični bančni račun). Iz potrdila morajo biti razvidni: ime in priimek lastnika, IBAN številka in ime banke.

 

Pristojbine za hrambo predmeta

Pristojbina, vezana na izvajanje storitve hrambe plemenitih kovin, je na voljo na spletni strani Podjetja https://www.centarzlata.com/najam-sefa/.

Vrednost shranjenih predmetov se izračuna glede na spot ceno plemenitih kovin na dan izdaje računa.

Račun za hrambo se izda za prihajajoče obračunsko obdobje šestih (6) mesecev.

Obračunsko obdobje se začne s prvim dnem hrambe predmeta pri Podjetju, v primeru dodatnih zahtev za hrambo pa se kalkulacija vrednosti hrambe vseh shranjenih predmetov povzame in izračuna v naslednjem obračunskem obdobju. 

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cene hrambe v sefu in do obveščanja Uporabnika v primeru večjih sprememb cen.

 

Trajanje hrambe

Uporabnik se strinja, da se storitev hrambe predmetov v sefu izvaja za nedoločen čas. 

Kot dan začetka uporabe storitve hrambe se upošteva dan prevzema blaga oz. predmeta v sef. 

Z dvigom vseh shranjenih predmetov Uporabnik samodejno prekine storitev hrambe predmetov pri Podjetju. 

Podjetje si pridržuje pravico, da Uporabniku brez pojasnila prekine zagotavljanje storitve hrambe v sefu. Uporabnik preko registrirane e-pošte prejme obvestilo o prenehanju storitve.  Uporabnik se lahko dogovori za prevzem shranjenih predmetov v devetdesetih (90) dneh od datuma prejema e-pošte. Če Uporabnik blaga ne prevzame v navedenem obdobju in za nezmožnost prevzema blaga ni navedel utemeljenega razloga, si Podjetje pridržuje pravico do izstavitve računa za pogodbeno kazen v znesku  0,2%.

 

Pravilnik o zasebnosti

Podjetje odgovorno izjavlja, da bo zbrane osebne podatke Uporabnika uporabljalo le za ukrepe in namene, ki so potrebni za izpolnitev obveznosti podjetja, ali za katere obstaja pravni interes in za katere ima soglasje Uporabnika za uporabo namene informiranja, podpore strankam in trženja. Podjetje se zavezuje, da bo varovalo osebne podatke Uporabnika v skladu z Zakonom o izvrševanju Splošne uredbe o varstvu podatkov.